تمرینات پلایومتریک 

تمرینات پلایومتریک

یکی از تمریناتی که در تمام مواد دو و میدانی (حتی مواد استقامتی) مورد استفاده قرار می گیرد تمرینات پلایومتریک می‌باشد. فلسفه‌ی اجرای این تمرینات بیشتر ارتقاء توان انفجاری عضلات می باشد. ابداع کننده این تمرینات روس ها هستند ولی در سال های اخیر مطالعات متعدد ومعتبری نیز توسط غربی ها (به ویژه آمریکایی ها) انجام شده است که تا حدودی رویکرد روس ها در این تمرینات را زیر سوال می برد. کتاب حاضر توسط دو تن از بزرگترین مربیان  و محققان دنیا به نام های "دونالد ای چاو"  و "گریگوری دی مایر" نگاشته شده است. یکی از نکات برجسته کتاب نقش تمرینات پلایومتریک در بازتوانی آسیب های ورزشی و ارائه برنامه ی تخصصی پلایومتریک در رشته های مختلف ورزشی می باشد. کتاب مذکور توسط آقایان حسن کیائی (مربی سطح یک دو و میدانی)، سید مرتضی حسینی و سید قاسم قافله باشی در سال 1394 ترجمه و در سال 1396 توسط انتشارات حتمی به چاپ رسیده است.