نتیجه زنده

نتیجه زنده

loading مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور-آقایان

رویدادتاریخ زمان راند وضعیتجنسیت   
هفتگانه 21/01/201818:00نهایی در حال اجرا مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 21/01/201818:00نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201818:15مقدماتی - دسته 1 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201818:15مقدماتی - دسته 2 شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201818:15مقدماتی - دسته 3 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201818:15مقدماتی - دسته 4 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201818:15مقدماتی - دسته 5 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
پرش ارتفاع داخل سالن 21/01/201818:30نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
پرتاب وزنه داخل سالن 21/01/201818:30نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 21/01/201818:45نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 21/01/201818:45مقدماتی - دسته 1 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 21/01/201818:45مقدماتی - دسته 2 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 21/01/201818:45مقدماتی - دسته 3 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 21/01/201818:45مقدماتی - دسته 4 شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 21/01/201819:00مقدماتی - دسته 5 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
3000 متر داخل سالن 21/01/201819:15مقدماتی - دسته 1 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
3000 متر داخل سالن 21/01/201819:15مقدماتی - دسته 2 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
800 متر داخل سالن 21/01/201820:00نهایی 1 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 21/01/201820:00نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
800 متر داخل سالن 21/01/201820:00نهایی 2 پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
پرش سه گام داخل سالن 21/01/201820:10نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
60 متر داخل سالن21/01/201820:35نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 21/01/201821:15نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 22/01/201818:00نهایی در حال اجرا مرد استارت لیست نتیجه
پرش با نیزه داخل سالن 22/01/201818:00نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
400 متر داخل سالن 22/01/201819:00نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
پرش طول داخل سالن 22/01/201819:00نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
پرش طول داخل سالن 22/01/201819:00نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
1500 متر داخل سالن 22/01/201819:20نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 22/01/201819:30نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
60 متر بامانع داخل سالن 22/01/201819:55نهایی پایان یافته مرد استارت لیست نتیجه
4 در 400 متر امدادی داخل سالن 22/01/201820:20نهایی شروع نشده مرد استارت لیست نتیجه
هفتگانه 22/01/201820:40نهایی در حال اجرا مرد استارت لیست نتیجه